Totaal (incl. BTW)
0.00
Verder winkelen
Afrekenen
Sluiten

Algemene Voorwaarden

De Service Voorwaarden zoals gepubliceerd op www.tacklexl.nl zijn van toepassing op alle diensten van TackleXL en haar website. Door de TackleXL diensten te gebruiken, bevestigt u deze overeenkomst gelezen en begrepen te hebben en verklaart u zich akkoord met deze Algemene Voorwaarden. Voor wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in de Service Voorwaarden van TackleXL dient u het hierboven vermelde adres te raadplegen.

De website www.tacklexl.nl wordt geëxploiteerd door:

TackleXL / Bontrup Media
Laanakkerweg 16
4131 PB Vianen
Email:[email protected]

De algemene voorwaarden en deze privacy verklaring worden gebruikt door de manager en operator van TackleXL, met de Kamer van Koophandel in Utrecht (Nederland) onder nummer 30192999, VAT nummer: NL 8127.67.949.B.01.

Als u vragen heeft over deze voorwaarden, neem dan contact op met TackleXL.

Algemeen

Op al onze aanbiedingen zijn de navolgende leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op onze homepage www.tacklexl.nl. Op verzoek zenden wij een schriftelijk exemplaar.

Door bestelling geeft de koper te kennen dat de koper met de leverings- en/of betalingsvoorwaarden van TackleXL akkoord gaat. TackleXL heeft het recht haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen. Als een koper producten ontvangt die de koper niet heeft besteld, dan dient de koper TackleXL hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen. Eventuele onjuistheden van door TackleXL aan de koper vermelde gegevens moeten direct door de koper aan TackleXL worden gemeld.

Gegarandeerde prijs

TackleXL garandeert dat de prijzen binnen de gestelde 24 uur niet worden verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant of leverancier tussentijdse prijsverhogingen doorvoert. TackleXL is niet gehouden om een bestelling uit te voeren, noch tot vergoeding van enig door de koper geleden nadeel, wanneer zij bij de presentatie van het product, de formulering van de eigenschappen daarvan of bij de vermelding van de prijs een fout heeft gemaakt en i) het voor de koper duidelijk behoorde te zijn dat het in het betreffende geval om een zetfout ging, of ii) wanneer de koper onder de gegeven omstandigheden er in redelijkheid niet op heeft mogen vertrouwen dat TackleXL het betreffende product met die eigenschappen voor die prijs zou leveren of zou kunnen leveren.

De prijzen vermeld op de site zijn inclusief 21% BTW.

Verzendkosten

TackleXL brengt aparte verzendkosten in rekening, die kunnen variëren per product. De op de website vermelde verzendkosten hebben slechts betrekking op levering van producten binnen Nederland.

Veilig betalen

TackleXL biedt verschillende manieren om op een veilige wijze elektronisch te betalen. De betaalmethoden zijn terug te vinden op de afreken pagina. Alle betalingen verlopen via een beveiligde betaalomgeving de gegevens van de koper zijn dus absoluut veilig.

Levering

De levertijden kunnen per product verschillen. Dit wordt duidelijk aangegeven op de productpagina’s.

Aansprakelijkheid

Hoewel TackleXL haar uiterste best doet om de genoemde levertijden te respecteren kan TackleXL niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele vertraging in de aflevering.

Zichttermijn

Voor zover niet anders aangegeven, heeft de koper na ontvangst van de bestelling gedurende een periode van 50 dagen het recht om zonder opgave van redenen de koopovereenkomst te ontbinden en de bestelling binnen dezelfde termijn te retourneren.

Indien de koper van het herroepingsrecht gebruik wil maken dient deze het product slechts in die mate uit te pakken of te gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of de koper het product wenst te behouden. Gedurende deze termijn zal de koper zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. De koper zal het product met alle geleverde toebehoren en, voor zover mogelijk, in de originele staat en verpakking aan TackleXL retourneren, volgens de door de door TackleXL aangegeven redelijke en duidelijke retoursinstructies. Op de achterzijde van de flyer/pakbon die bij elk product wordt geleverd, staan de retoursinstructies vermeld. Indien de koper gebruik wenst te maken van het herroepingsrecht dient de koper het product, binnen 50 dagen na ontvangst, conform de retoursinstructies (als vermeld op de achterzijde van de flyer/pakbon) terug te sturen aan TackleXL.

De verzendkosten in verband met de retourzending van het product komen voor rekening van de koper. Bij ontbinding binnen de genoemde termijn zal TackleXL binnen 7 dagen nadat de bestelling retour is ontvangen het door de koper betaalde bedrag terugbetalen.

De volgende producten kunnen in het geheel niet worden geretourneerd: a) producten waarvan de prijs gebonden is aan de schommelingen op de financiële markt, waarop TackleXL geen invloed heeft; b) producten die: i) tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de koper; ii) duidelijk persoonlijk van aard zijn (bijvoorbeeld: ondergoed of epilatoren); iii) door hun aard niet kunnen worden teruggezonden; iv) snel kunnen bederven of verouderen; c) audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur, indien de koper hun verzegeling heeft verbroken; d) kranten en tijdschriften.

Garantie

De ‘niet-goed-geld-terug-garantie’ bij TackleXL staat er voor in dat geleverde producten aan de overeenkomst beantwoorden en voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties. TackleXL betaalt, na ontvangst van hetgeen verzonden, het volledige aankoopbedrag binnen 7 dagen retour als blijkt dat de producten anders zijn dan de bestelde producten of draagt zorg voor een herstelzending. TackleXL garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan de koper geleverde product. De garantietermijn van TackleXL komt overeen met de fabrieksgarantietermijn.

Deze garantie geldt niet in geval het gebrek is te wijten aan
- onoplettendheid, of
- opzettelijke beschadiging, of
- nagelaten verzorging.

Bovendien vervalt de aanspraak op garantie indien anderen dan TackleXL zonder toestemming van TackleXL herstel- of andere werkzaamheden aan het product hebben gepleegd.

Persoonsgegevens en Privacy

De wettelijke voorschriften met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, zoals vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens, worden door TackleXL nageleefd. De koper heeft bijvoorbeeld altijd de mogelijkheid om zijn of haar eigen gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Dit is mogelijk voor de koper door in te loggen op www.TackleXL.nl en de gegevens in te zien in het “Mijn menu” gedeelte van de website.

TackleXL zal de door de koper verstrekte gegevens opnemen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de koper en zullen nog zolang worden bewaard als nodig is voor de behandeling van eventuele klachten naar aanleiding van de uitvoering van de bestelling. TackleXL garandeert dat alle persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorg worden behandeld en dat deze gegevens niet zullen worden doorgegeven, doorverkocht of op enige andere wijze ter beschikking worden gesteld aan derden.

 1. Op de Site van TackleXL worden soms ook vouchers (hierna te noemen; tegoedbonnen) in de vorm van tegoedbonnen voor diensten of goederen van andere ondernemingen (Aanbieders) aangeboden. Uitgever van de tegoedbonnen en debiteur van de in de tegoedbonnen aangegeven diensten of goederen zijn de door TackleXL aangegeven Aanbieders, die deze diensten of goederen op basis van hun betreffende Algemene Voorwaarden leveren. TackleXL is niet de verkoper van de goederen en diensten. De TackleXL tegoedbon die u koopt is inwisselbaar voor goederen of diensten van de verkoper van deze goederen en diensten, hierna omschreven als “Aanbieder” (respec. “Aanbieders”).
 2. TackleXL tegoedbonnen garanderen u het recht op het leveren van de diensten door de aangegeven Aanbieder. TackleXL zelf is het leveren van de in de tegoedbonnen vermelde diensten of goederen niet verschuldigd. Voor het gebruik van de services van TackleXL gelden uitsluitend de navolgende algemene gebruiksvoorwaarden. De door TackleXL verkochte producten en tegoedbonnen zijn ofwel gericht op een concrete dienst (belevenistegoedbon), een concreet product (warentegoedbon) of een bepaalde dienst- resp. goederenwaarde (waardetegoedbon).
 3. Zo koopt u een product / tegoedbon op de Site:
  1. Selecteer de aankoop button “koop nu” op de homepage.
  2. Kies het gewenste aantal producten / tegoedbonnen uit.
  3. Voer uw naam en uw e-mailadres en uw bankverbinding (naam, rekeningnummer, bankgirocode, bank) of creditcardgegevens in.
  4. De vermelding van uw koopaanbod vindt plaats door bevestiging van de gebruiksvoorwaarden en door te drukken op de button “koop nu”. De aanvaarding van de koopovereenkomst door TackleXL vindt plaats met de bevestiging in de vorm van de toezending per e-mail.
  5. Wanneer na afloop van de vastgelegde verkooptijd het minimale deelnemers aantal bereikt is en wij uw betaling met succes hebben geboekt, sturen wij u een bevestiging van de aankoop per e-mail toe.
  6. Print de tegoedbon uit en verzilver deze bij de betreffende Aanbieder. Bij aankoop van een product wordt deze verzonden naar het door u opgegeven adres.
  7. Bij een tegoedbon dient te allen tijde duidelijk de naam van de koper (gebruiker) en de unieke TackleXL tegoedboncode weer te geven. In alle andere gevallen heeft de Aanbieder het recht u als gebruiker te weigeren.
 4. De duur van de verkoop van een tegoedbon heeft een beperkte looptijd die per aanbieding is vastgesteld door TackleXL. Deze informatie kunt u per aanbieding terugvinden op de site. Na afloop van een aanbieding op TackleXL is er geen verdere koop van de desbetreffende aanbieding meer mogelijk op de site.
 5. De betaling van de eindgebruiker (klant) vindt direct plaats na de het plaatsen van de bestelling. Afboeking door TackleXL van de door de eindgebruiker opgegeven bankrekening of creditcardgegevens zal alleen plaatsvinden als het minimum vooraf vastgestelde kopers is gehaald. In ieder ander geval zal de eindgebruiker direct het geld terug ontvangen wanneer de deal niet doorgaat. Het minimum aantal benodigde kopers is vooraf bepaald in overleg door TackleXL en de Aanbieder.
 6. Geschillen beleid eenmalige incasso.
  Indien eindgebruiker het niet eens is met een incasso van de eindgebruikers rekening, dan kan eindgebruiker contact opnemen met TackleXL door een email te sturen naar [email protected] Eindgebruiker ontvangt dan binnen 48 uur een reactie. Indien eindgebruikers geschil gegrond wordt bevonden, wordt het geïncasseerde bedrag direct terug geboekt naar de rekening waarvan het is geïncasseerd. Als de eindgebruiker vragen heeft over deze refund- en geschillenbeleid kan eindgebruiker altijd contact opnemen met helpdesk(at)tacklexl.nl
 7. De bevestiging wordt na de succesvolle aankoop per e-mail naar het e-mailadres verstuurd dat u bij het plaatsen van de bestelling heeft aangegeven. De tegoedbon wordt verzonden direct nadat de betaling op onze rekening is geregistreerd.
 8. De eindgebruiker ontvangt de tegoedbon per e-mail na een succesvolle aankoop. Dit gebeurt direct nadat het verschuldigde bedrag is afgeschreven en geregistreerd op onze rekening. Op de tegoedbon wordt onder andere vermeld: de tegoedbon voorwaarden, geldigheid, Aanbieder, locatie en prijs. Alleen wanneer de eindgebruiker de tegoedbon print en de NAW gegevens en de unieke tegoedbon code duidelijk zichtbaar zijn, kan hij deze gebruiken bij de Aanbieder.
 9. Alle TackleXL tegoedbonnen zijn voorzien van twee unieke tegoedboncodes. Wanneer de gebruiker de tegoedbon inwisselt bij de Aanbieder, vergelijkt de Aanbieder de naam op de tegoedbon en de tegoedboncode met de lijst die de Aanbieder in zijn bezit heeft. De tegoedboncode en de naam van de gebruiker dienen volledig overeen te komen met de in zijn bezit zijnde lijst. De Aanbieder heeft het recht bij twijfel te vragen om een identificatiebewijs. Het vermenigvuldigen, bewerken of wijzigen van de tegoedbon door de eindgebruiker is niet toegestaan. Bij overtreding van het zojuist genoemde of op enig andere manier frauduleus omgaan met de tegoedbon van TackleXL, behoudt TackleXL zich het recht voor om juridische stappen te nemen jegens de overtreder alsmede zijn/haar TackleXL account per direct te verwijderen.
 10. De aanbieding/deal details en voorwaarden van een specifieke aanbieding dienen door iedere gebruiker goed te worden gecontroleerd alvorens een tegoedbon aan te schaffen. De tegoedbonnen van TackleXL kunnen niet in combinatie met andere aanbiedingen worden gebruikt, tenzij dit anders is aangegeven. Het tegoed vermeld op de bon dient volledig in een keer te worden gebruikt. Wordt het tegoed niet volledig gebruikt tijdens eerste gebruik, dan vervalt het niet gebruikte verschil. Een restitutie van het verschil is niet mogelijk.
 11. De TackleXL tegoedbonnen geven geen recht op het verkrijgen van een dienst of product op een bepaald tijdstip. Wij adviseren de eindgebruiker zelf contact op te nemen met de Aanbieder om een tijdstip af te spreken.
 12. Als er op de tegoedbon een geldigheidsduur staat vermeld, dan dient de gebruiker de tegoedbon binnen deze geldigheidsduur zijn/haar tegoedbon bij de Aanbieder te verzilveren. Wanneer de gebruiker de tegoedbon niet binnen de geldigheidsduur verzilvert, wordt de tegoedbon waardeloos en vervalt het recht op de dienst of goederenwaarde van de Aanbieder.
 13. TackleXL garandeert dat de TackleXL tegoedbon gebruikt kan worden bij de aangegeven Aanbieder. In het geval dat de eindgebruiker zich houdt aan het reglement, zoals omschreven in de Algemene voorwaarden en op de TackleXL tegoedbon zelf, en de Aanbieder de dienst of het product niet levert, krijgt de eindgebruiker de door hem betaalde kosten voor de tegoedbon vergoed van TackleXL. De eindgebruiker gaat akkoord met het feit dat het gebruik van deze Site voor eigen risico is. Noch TackleXL, noch haar Aanbieders, haar werknemers of derde partijen die content aanleveren garanderen dat het gebruik van de site ononderbroken of foutloos zal zijn. Evenmin geven zij geen garantie af over de resultaten die kunnen worden verkregen uit het gebruik van de site, of de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of inhoud van enige informatie, dienst of aankoop via de site. TackleXL is niet verantwoordelijk voor de diensten waarvoor TackleXL tegoedbonnen kunnen worden ingewisseld – TackleXL geeft de eindgebruiker geen garantie voor de kwaliteit, veiligheid, bruikbaarheid of elk ander aspect van de dienst waarvoor TackleXL zich leent. De eindgebruiker neemt eigen verantwoordelijkheid voor zijn of haar eigen acties door gebruik te maken van de service die door TackleXL wordt aangeboden. Eindgebruiker gaat akkoord met het schadeloos stellen van TackleXL en haar gelieerde Aanbieders en hun respectievelijke bestuurders en werknemers van alle claims en kosten, inclusief advocatenkosten, die voortvloeien uit het gebruik van de site door de eindgebruiker.
 14. Eindgebruiker erkent dat, hoewel het internet vaak een veilige omgeving is, er soms onderbrekingen in de dienstverlening zijn of gebeurtenissen die buiten de controle van TackleXL liggen. In dat geval is TackleXL niet verantwoordelijk voor het verlies van gegevens tijdens het verzenden van informatie over het internet. Hoewel het doel van TackleXL is om de site 24 uur per dag en 7 dagen per week perfect te laten functioneren, kan in sommige gevallen de site van tijd tot tijd niet beschikbaar zijn, in verband met routineonderhoud, hierop kan geen begrenzing worden gelegd.
 15. TackleXL deelt de gegevens verstrekt door eindgebruiker niet met derde partijen. Alle gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het correct en klantvriendelijk functioneren van de door TackleXL aangeboden diensten.
 16. TackleXL heeft te allen tijde het recht wijzigingen door te voeren, met inbegrip van het staken van haar activiteiten, maar niet beperkt tot, de inhoud, uren van beschikbaarheid en apparatuur die nodig is voor toegang of gebruik van de site. Verder heeft TackleXL het recht het verspreiden van gedeeltes van informatie te staken alsmede categorie informatie. Ook mag TackleXL wijzigingen doorvoeren in of verwijderen van doorgifte methodes van informatie en de snelheden ervan.
 17. De Eindgebruiker mag niets uploaden, plaatsen of anderszins ter beschikking stellen op de site wat materiaal is wat door auteursrecht, merkenrecht of andere eigendomsrechten beschermd wordt zonder de uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar van de auteursrechten, handelsmerken of andere eigendomsrechten. De eindgebruiker is geheel aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit een schending van auteursrechten, handelsmerken, eigendomsrechten of enige andere schade die voortvloeit uit een dergelijke onderwerping. Door het indienen van materiaal aan een openbaar gedeelte van de site, garandeert de eindgebruiker dat de eigenaar van dergelijk materiaal uitdrukkelijk toestemming heeft verleend aan TackleXL voor het gebruik van dergelijk materiaal, te reproduceren, te wijzigen, aan te passen, publiceren, vertalen en distribueren van het materiaal (in zijn geheel of gedeeltelijk) en / of op te nemen in andere werken, in welke vorm dan ook, in hedendaagse media of nog te ontwikkelen technologie.
 18. TackleXL behoudt zich het recht voor naar eigen inzicht en goeddunken deze Service Voorwaarden of een deel hiervan op ieder gewenst moment en zonder vooraankondiging of kennisgeving aan te passen, gedeeltelijk te verwijderen of aan te vullen. U kunt te allen tijde de van kracht zijnde versie van de Service Voorwaarden van TackleXL op de volgende pagina raadplegen: www.tacklexl.nl. Door gebruik te maken van de site, gaat u ( “u” of de “Eindgebruiker”) akkoord met de voorwaarden die TackleXL heeft samengesteld. Als de eindgebruiker niet akkoord wenst te gaan met de beschreven algemene voorwaarden (de “Gebruikersvoorwaarden” of “Overeenkomst”), verzoekt TackleXL de eindgebruiker om zich/haar te onthouden van het gebruik maken van de site
 19. In het geval dat er individuele afspraken van kracht zijn in samenspraak met een Aanbieder, ondermijnt dat de rest van de overeenkomst niet.
 20. Eindgebruiker dient vanaf deze Site geen enkel materiaal plaatsen of te verzenden dat; onwettig, bedreigend, beledigend, lasterlijk, vulgair, obsceen, profaan of anderszins verwerpelijk gedrag dat zou neerkomen op een misdrijf, aanleiding geven tot burgerlijke aansprakelijkheid of anderszins een wet overtreedt.
 21. TackleXL heeft het recht maar niet de plicht, om de inhoud van de site te allen tijde te monitoren, met inbegrip van chatrooms en forums die hierna worden opgenomen als onderdeel van de site, om de naleving van deze gebruiksvoorwaarden en alle operationele regels te bepalen, alsmede om te voldoen aan alle van toepassing zijnde wet-of regelgeving of geautoriseerd verzoek van de regering.
 22. Mocht een van de bepalingen van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of onafdwingbaar blijken, dan blijft de rest van deze Voorwaarden onverminderd van kracht. TackleXL heeft dan het recht om deze Overeenkomst zodanig te wijzigen dat de betreffende bepaling(en) niet langer ongeldig, onwettig of onafdwingbaar zijn.
 23. TackleXL heeft het recht om de rechten en verplichtingen uit deze Overeenkomst op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving over te dragen aan een aan TackleXL gelieerde rechtspersoon.
 24. Het is TackleXL steeds toegestaan haar dienstverlening aan te passen of uit te breiden.
 25. Deze overeenkomst wordt beheerst door en dient te worden uitgelegd naar Nederlands recht. Met betrekking tot geschillen of kwesties voortvloeiend uit of in verband met deze Overeenkomst onderwerpen partijen zich hierbij aan de exclusieve bevoegdheid van de rechter te Utrecht (Nederland).

Cookies op de website van TackleXL

TackleXL maakt op de website gebruik van cookies. Dit doen wij om je beter en persoonlijker te kunnen helpen. Meer weten? Bekijk Onze Cookiepagina!

Oke Meer info